Bao zhu jie what to do texts

Previous issue | Next issue | Archives | Cover PDF

Volume 11 (7); 2021

Research Papers

Systematic analysis of enhancer regulatory circuit perturbation driven by copy number variations in malignant glioma
Jun Xiao, Xiaoyan Jin, Chunlong Zhang, Haozhe Zou, Zhenghong Chang, Nan Han, Xia Li, Yunpeng Zhang, Yongsheng Li
Theranostics 2021; 11 (7): 3060-3073. doi: 10.7150 / thno.54150
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Highly specific and label-free histological identification of microcrystals in fresh human gout tissues with stimulated Raman scattering
Bohan Zhang, Hanlin Xu, Jun Chen, Xiaoxia Zhu, Yu Xue, Yifan Yang, Jianpeng Ao, Yinghui Hua, Minbiao Ji
Theranostics 2021; 11 (7): 3074-3088. doi: 10.7150 / thno.53755
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Siglec15 shapes a non-inflamed tumor microenvironment and predicts the molecular subtype in bladder cancer
Jiao Hu, Anze Yu, Belaydi Othmane, Dongxu Qiu, Huihuang Li, Chao Li, Peihua Liu, Wenbiao Ren, Minfeng Chen, Guanghui Gong, Xi Guo, Huihui Zhang, Jinbo Chen, Xiongbing Zu
Theranostics 2021; 11 (7): 3089-3108. doi: 10.7150 / thno.53649
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Nasal administration of mitochondria reverses chemotherapy-induced cognitive deficits
Jenolyn F. Alexander, Alexandre V. Seua, Luis D. Arroyo, Pradipta R. Ray, Andi Wangzhou, Laura Heiβ-Lückemann, Manfred Schedlowski, Theodore J. Price, Annemieke Kavelaars, Cobi J. Heijnen
Theranostics 2021; 11 (7): 3109-3130. doi: 10.7150 / thno.53474
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Conditioned medium from adipose-derived stem cells attenuates ischemia / reperfusion-induced cardiac injury through the microRNA-221/222 / PUMA / ETS-1 pathway
Tzu-Lin Lee, Tsai-Chun Lai, Shu-Rung Lin, Shu-Wha Lin, Yu-Chen Chen, Chi-Ming Pu, I-Ta Lee, Jaw-Shiun Tsai, Chiang-Wen Lee, Yuh-Lien Chen
Theranostics 2021; 11 (7): 3131-3149. doi: 10.7150 / thno.52677
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


PHB2 promotes tumorigenesis via RACK1 in non-small cell lung cancer
Bin Wu, Ning Chang, Hangtian Xi, Jie Xiong, Ying Zhou, Yingtong Wu, Shuo Wu, Ning Wang, Hongyu Yi, Yun Song, Lihua Chen, Jian Zhang
Theranostics 2021; 11 (7): 3150-3166. doi: 10.7150 / thno.52848
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Holo-lactoferrin: the link between ferroptosis and radiotherapy in triple-negative breast cancer
Zheng Zhang, Menglan Lu, Cailong Chen, Xing Tong, Yunhong Li, Kai Yang, Haitao Lv, Jiaying Xu, Liqiang Qin
Theranostics 2021; 11 (7): 3167-3182. doi: 10.7150 / thno.52028
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Metallothionein-1G suppresses pancreatic cancer cell stemness by limiting activin A secretion via NF-κB inhibition
Kai Li, Zhicheng Zhang, Yu Mei, Qingzhu Yang, Shupei Qiao, Cheng Ni, Yao Yao, Xinyuan Li, Mengmeng Li, Dongdong Wei, Wangjun Fu, Xuefei Guo, Xuemei Huang, Huanjie Yang
Theranostics 2021; 11 (7): 3196-3212. doi: 10.7150 / thno.51976
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Prussian blue nanozyme-mediated nanoscavenger ameliorates acute pancreatitis via inhibiting TLRs / NF-κB signaling pathway
Xue Xie, Jiulong Zhao, Wei Gao, Jie Chen, Bing Hu, Xiaojun Cai, Yuanyi Zheng
Theranostics 2021; 11 (7): 3213-3228. doi: 10.7150 / thno.52010
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Large-scale tumor-associated collagen signatures identify high-risk breast cancer patients
Gangqin Xi, Wenhui Guo, Deyong Kang, Jianli Ma, Fangmeng Fu, Lida Qiu, Liqin Zheng, Jiajia He, Na Fang, Jianhua Chen, Jingtong Li, Shuangmu Zhuo, Xiaoxia Liao, Haohua Tu, Lianhuang Li, Qingyuan Zhang, Chuan Wang , Stephen A. Boppart, Jianxin Chen
Theranostics 2021; 11 (7): 3229-3243. doi: 10.7150 / thno.55921
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Co-delivery of siPTPN13 and siNOX4 via (myo) fibroblast-targeting polymeric micelles for idiopathic pulmonary fibrosis therapy
Jiwei Hou, Qijian Ji, Jie Ji, Shenghong Ju, Chun Xu, Xueqing Yong, Xiaoxuan Xu, Mohd. Muddassir, Xiang Chen, Jinbing Xie, Xiaodong Han
Theranostics 2021; 11 (7): 3244-3261. doi: 10.7150 / thno.54217
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


RGD-expressed bacterial membrane-derived nanovesicles enhance cancer therapy via multiple tumorous targeting
Jin Gao, Sihan Wang, Xinyue Dong, Zhenjia Wang
Theranostics 2021; 11 (7): 3301-3316. doi: 10.7150 / thno.51988
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


At in vitro model using spheroids-laden nanofibrous structures for attaining high degree of myoblast alignment and differentiation
Miji Yeo, SooJung Chae, GeunHyung Kim
Theranostics 2021; 11 (7): 3331-3347. doi: 10.7150 / thno.53928
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


SAM68 promotes tumorigenesis in lung adenocarcinoma by regulating metabolic conversion via PKM alternative splicing
Song Zhu, Weiping Chen, Jizhong Wang, Ling Qi, Huilin Pan, Zhengfu Feng, Dongbo Tian
Theranostics 2021; 11 (7): 3359-3375. doi: 10.7150 / thno.51360
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Hypoxia-induced Nur77 activates PI3K / Akt signaling via suppression of Dicer / let-7i-5p to induce epithelial-to-mesenchymal transition
Zeyu Shi, Sally K. Y. To, Shuaishuai Zhang, Shan Deng, Margarita Artemenko, Minda Zhang, Juan Tang, Jin-Zhang Zeng, Alice S.T. Wong
Theranostics 2021; 11 (7): 3376-3391. doi: 10.7150 / thno.52190
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


ILT4 inhibition prevents TAM- and dysfunctional T cell-mediated immunosuppression and enhances the efficacy of anti-PD-L1 therapy in NSCLC with EGFR activation
Xiaozheng Chen, Aiqin Gao, Fang Zhang, Zijiang Yang, Shuyun Wang, Yuying Fang, Juan Li, Jingnan Wang, Wenjing Shi, Linlin Wang, Yan Zheng, Yuping Sun
Theranostics 2021; 11 (7): 3392-3416. doi: 10.7150 / thno.52435
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Colon tissue-accumulating mesoporous carbon nanoparticles loaded with Musca domestica cecropin for ulcerative colitis therapy
Lun Zhang, Shuiqing Gui, Yinghua Xu, Jiali Zeng, Jian Wang, Qingru Chen, Liqian Su, Ziyan Wang, Rui Deng, Fujiang Chu, Wenbin Liu, Xiaobao Jin, Xuemei Lu
Theranostics 2021; 11 (7): 3417-3438. doi: 10.7150 / thno.53105
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Targeting miR-21 with NL101 blocks c-Myc / Mxd1 loop and inhibits the growth of B cell lymphoma
Shu Li, Xin He, Yichao Gan, Jiawei Zhang, Feiqiong Gao, Limin Lin, Xi Qiu, Teng Yu, Xuzhao Zhang, Panpan Chen, Jiefeng Tong, Wenbin Qian, Yang Xu
Theranostics 2021; 11 (7): 3439-3451. doi: 10.7150 / thno.53561
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Mutation of SPINOPHILIN (PPP1R9B) found in human tumors promotes the tumorigenic and stemness properties of cells
Eva M Verdugo-Sivianes, Ana M Rojas, Sandra Muñoz-Galván, Daniel Otero-Albiol, Amancio Carnero
Theranostics 2021; 11 (7): 3452-3471. doi: 10.7150 / thno.53572
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Overall survival of pancreatic ductal adenocarcinoma is doubled by Aldh7a1 deletion in the KPC mouse
Jae-Seon Lee, Ho Lee, Sang Myung Woo, Hyonchol Jang, Yoon Jeon, Hee Yeon Kim, Jaewhan Song, Woo Jin Lee, Eun Kyung Hong, Sang-Jae Park, Sung-Sik Han, Soo-Youl Kim
Theranostics 2021; 11 (7): 3472-3488. doi: 10.7150 / thno.53935
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Cell membranes targeted unimolecular prodrug for programmatic photodynamic-chemotherapy
Jie Yuan, Rong Peng, Dongdong Su, Xingxing Zhang, Hepeng Zhao, Xiujuan Zhuang, Mei Chen, Xiaobing Zhang, Lin Yuan
Theranostics 2021; 11 (7): 3502-3511. doi: 10.7150 / thno.55014
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Abraxane-induced bone marrow CD11b+ myeloid cell depletion in tumor-bearing mice is visualized by μPET-CT with 64Cu-labeled anti-CD11b and prevented by anti-CSF-1
Qizhen Cao, Qian Huang, Y. Alan Wang, Chun Li
Theranostics 2021; 11 (7): 3527-3539. doi: 10.7150 / thno.49421
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Optical Tissue Clearing: Illuminating Brain Function and Dysfunction
Xiaohan Liang, Haiming Luo
Theranostics 2021; 11 (7): 3035-3051. doi: 10.7150 / thno.53979
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Ferroptosis as a novel therapeutic target for cardiovascular disease
Xiaoguang Wu, Yi Li, Shuchen Zhang, Xiang Zhou
Theranostics 2021; 11 (7): 3052-3059. doi: 10.7150 / thno.54113
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Engineering exosomes for targeted drug delivery
Yujie Liang, Li Duan, Jianping Lu, Jiang Xia
Theranostics 2021; 11 (7): 3183-3195. doi: 10.7150 / thno.52570
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Semaphorins as emerging clinical biomarkers and therapeutic targets in cancer
Roberta Mastrantonio, Hua You, Luca Tamagnone
Theranostics 2021; 11 (7): 3262-3277. doi: 10.7150 / thno.54023
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Recent advances in innovative strategies for enhanced cancer photodynamic therapy
Tingting Hu, Zhengdi Wang, Weicheng Shen, Ruizheng Liang, Dan Yan, Min Wei
Theranostics 2021; 11 (7): 3278-3300. doi: 10.7150 / thno.54227
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Organ-organ communication: The liver's perspective
Fei Wang, Kwok-Fai So, Jia Xiao, Hua Wang
Theranostics 2021; 11 (7): 3317-3330. doi: 10.7150 / thno.55795
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Roles of peptidyl-prolyl isomerase Pin1 in disease pathogenesis
Jingyi Li, Chunfen Mo, Yifan Guo, Bowen Zhang, Xiao Feng, Qiuyue Si, Xiaobo Wu, Zhe Zhao, Lixin Gong, Dan He, Jichun Shao
Theranostics 2021; 11 (7): 3348-3358. doi: 10.7150 / thno.45889
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Immunotherapy for targeting cancer stem cells in hepatocellular carcinoma
Xiaomeng Dai, Yixuan Guo, Yan Hu, Xuanwen Bao, Xudong Zhu, Qihan Fu, Hangyu Zhang, Zhou Tong, Lulu Liu, Yi Zheng, Peng Zhao, Weijia Fang
Theranostics 2021; 11 (7): 3489-3501. doi: 10.7150 / thno.54648
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Ovarian hormones-autophagy-immunity axis in menstruation and endometriosis
Hui-Hui Shen, Tao Zhang, Hui-Li Yang, Zhen-Zhen Lai, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Jia-Wei Shi, Rui Zhu, Feng-Yuan Xu, Da-Jin Li, Jiang-Feng Ye, Ming -Qing Li
Theranostics 2021; 11 (7): 3512-3526. doi: 10.7150 / thno.55241
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]